Junior Lab. Technicians

Updated On : 25-07-2016

Sr. No.

Name

1.

Mr. Vishwanand

2.

Mr. Amardeep Rattan

3.

Mr. Sandeep Sethi

4.

Mrs. Ritu Verma

5.

Mr. Bhaskar Samui

6.

Mr. Gobind S. Thakur

7.

Mrs. Karamjit Kaur

8.

Miss. Varpreet Kaur

9.

Mrs. Veenu Goyal

10.

Mr. Hansraj Chaudhary

11.

Mr. Harpal Singh

12.

Mrs. Gursinder Kaur

13.

Mr. Sunny Teswar

14.

Nandlal Khushwaha

15.

Mrs. Pinky Shankar

16.

Mr. Lakhan Pal

17.

Mr. Sanjeev Nimble

18.

 Mr. Paramjit Singh

19.

Miss. Kamaljit Kaur

20.

Mrs. Anu Rana

21.

Mrs. Shalu Kumary

22.

Mr. Sourav Agnihotri

23.

Mr. Dhananjay Kumar

24.

Miss. Nisha

25.

Mr. Munish Garg