Department of Medical Microbiology

Updated On : 21-11-2016

Sr. No.

Name

E-mail

1. Mr. Prasanna Honnavar    

prasannna1@gmail.com

2

Mr. Pankaj Rawat

rawat.pankaj899@gmail.com

3.

Mr. Amit Roy

amitroy.micro@gmail.com

4.

Ms. Anjana Thakur

anjanathakur@ymail.com

5.

Mr. Hari Prasad

harisath2003@gmail.com

6.

Mr. T.L. Joseph

jillwin@gmail.com

7.

Mr. Sunil Kumar

Sunilhr10h@gmail.com

8.

Mr. Raees Ahmed

raeesbio@gmail.com

9.

Mrs.Chandana Jha

chandanajh@yahoo.com

10.

Mr. Shamanth A.S.

shamanth.adekhandi@gmail.com

11.

Mrs. Monika

monideepmj@yahoo.com

12.

Mrs. Neha Mehta

nehamehta1106@gmail.com

13.

Mr. Saikat Paul

molbio.saikat@gmail.com

14.

Mr. Naveen Chaudhary

chaudharynaveen.999@gmail.com

15.

Mr. Vinay Modgil

vnmodgil@gmail.com

16.

Mr. Rajneesh Dadwal

rajneesh.dadwal@hotmail.com

17.

Ms. Harpreet Kaur

sandhu.preet205@gmail.com

18.

Ms. Jaspreet Mahindroo          

jassi.mahindroo12@yahoo.com

19.

Ms. Salony Verma

salonyverma03@gmail.com

20.

Ms. Dipti Sharma

dipti.vsharma14@gmail.com

21.

Ms. Aastha Saini

sainiaastha02@gmail.com
22.

Ms. Satinder

satinder.silky20@gmail.com
23.

Ms. Dipika Shaw

dipikamb@gmail.com